Oříšek v podobě výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele

Pronajímatel, který uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu k zajištění bytových potřeb nájemce, si musí být vždy vědom toho, že nájem může vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Častými výpovědními důvody bývá porušení povinností ze strany nájemce, zejména neplacení nájemného. Občanský zákoník přitom rozlišuje výpověď v tříměsíční výpovědní době podle § 2288 odst. 1 a výpověď bez výpovědní doby podle § 2291.

Nájem lze vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě, že nájemce poruší „hrubě“ svoji povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení se považuje např. opakované odmítnutí umožnit pronajímateli prohlídku bez vážného důvodu, provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele, opakované nedodržení pravidel obvyklých pro chování v domě, opakované neoznámení zvýšení počtu členů domácnosti ani do dvou měsíců poté, co změna nastala a další. Neplatí-li nájemce nájemné, lze to jistě považovat za hrubé porušení.

Za významnější porušení smlouvy je považováno porušení povinnosti „zvlášť závažným způsobem“ podle § 2291. Pro tyto případy může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby. O takové případy půjde např. tehdy, pokud nájemce nezaplatí nájemné za dobu alespoň tří měsíců (tj. nájemce neuhradí zcela nebo zčásti nájemné za tři měsíce, tyto měsíce přitom nemusí jít po sobě). Zvlášť závažným porušením bude i poškozování bytu závažným nebo způsobem nebo užívání bytu výlučně pro účely podnikání, ačkoliv byl sjednán nájem k zajištění bytových potřeb.
Pronajímatel, který uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu k zajištění bytových potřeb nájemce, si musí být vždy vědom toho, že nájem může vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Častými výpovědními důvody bývá porušení povinností ze strany nájemce, zejména neplacení nájemného. Občanský zákoník přitom rozlišuje výpověď v tříměsíční výpovědní době podle § 2288 odst. 1 a výpověď bez výpovědní doby podle § 2291.

Nájem lze vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě, že nájemce poruší „hrubě“ svoji povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení se považuje např. opakované odmítnutí umožnit pronajímateli prohlídku bez vážného důvodu, provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele, opakované nedodržení pravidel obvyklých pro chování v domě, opakované neoznámení zvýšení počtu členů domácnosti ani do dvou měsíců poté, co změna nastala a další. Neplatí-li nájemce nájemné, lze to jistě považovat za hrubé porušení.

Za významnější porušení smlouvy je považováno porušení povinnosti „zvlášť závažným způsobem“ podle § 2291. Pro tyto případy může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby. O takové případy půjde např. tehdy, pokud nájemce nezaplatí nájemné za dobu alespoň tří měsíců (tj. nájemce neuhradí zcela nebo zčásti nájemné za tři měsíce, tyto měsíce přitom nemusí jít po sobě). Zvlášť závažným porušením bude i poškozování bytu závažným nebo způsobem nebo užívání bytu výlučně pro účely podnikání, ačkoliv byl sjednán nájem k zajištění bytových potřeb.

Na co však musí pronajímatel v případě výpovědi bez výpovědní doby dávat pozor, je jeho povinnost podle ust. § 2291 odst. 3 vyzvat nájemce, aby své závadné chování odstranil (popř. odstranil protiprávní stav). Před samotnou výpovědí by tak měl pronajímatel nájemce vyzvat k nápravě a poskytnout mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. Výpověď je možné následně podat až poté, co marně uplynula lhůta k nápravě.

Pronajímatel tak v první řadě musí zvážit, jaké intenzity dosahuje porušení povinnosti nájemce. V případě, že se jedná o porušení, které mu umožňuje vypovědět nájem bez výpovědní doby, je na místě zvážit, zda využije tuto možnost nebo zda raději nepoužije výpověd tříměsíční. V případě výpovědi bez výpovědní doby totiž má pronajímatel vždy povinnost umožnit nájemci nápravu (např. uhradit dlužné nájemné). Pokud tak nájemce skutečně učiní, není již výpověď možná. Pokud tak pronajímatel nechce dát nájemci příležitost k nápravě, protože třeba nevěří, že se situace nebude brzy opakovat, měl by raději zvolit výpověď tříměsíční.

Na co však musí pronajímatel v případě výpovědi bez výpovědní doby dávat pozor, je jeho povinnost podle ust. § 2291 odst. 3 vyzvat nájemce, aby své závadné chování odstranil (popř. odstranil protiprávní stav). Před samotnou výpovědí by tak měl pronajímatel nájemce vyzvat k nápravě a poskytnout mu za tím účelem přiměřenPronajímatel, který uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu k zajištění bytových potřeb nájemce, si musí být vždy vědom toho, že nájem může vypovědět pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Častými výpovědními důvody bývá porušení povinností ze strany nájemce, zejména neplacení nájemného. Občanský zákoník přitom rozlišuje výpověď v tříměsíční výpovědní době podle § 2288 odst. 1 a výpověď bez výpovědní doby podle § 2291.

Nájem lze vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě, že nájemce poruší „hrubě“ svoji povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení se považuje např. opakované odmítnutí umožnit pronajímateli prohlídku bez vážného důvodu, provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele, opakované nedodržení pravidel obvyklých pro chování v domě, opakované neoznámení zvýšení počtu členů domácnosti ani do dvou měsíců poté, co změna nastala a další. Neplatí-li nájemce nájemné, lze to jistě považovat za hrubé porušení.

Za významnější porušení smlouvy je považováno porušení povinnosti „zvlášť závažným způsobem“ podle § 2291. Pro tyto případy může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby. O takové případy půjde např. tehdy, pokud nájemce nezaplatí nájemné za dobu alespoň tří měsíců (tj. nájemce neuhradí zcela nebo zčásti nájemné za tři měsíce, tyto měsíce přitom nemusí jít po sobě). Zvlášť závažným porušením bude i poškozování bytu závažným nebo způsobem nebo užívání bytu výlučně pro účely podnikání, ačkoliv byl sjednán nájem k zajištění bytových potřeb.

Na co však musí pronajímatel v případě výpovědi bez výpovědní doby dávat pozor, je jeho povinnost podle ust. § 2291 odst. 3 vyzvat nájemce, aby své závadné chování odstranil (popř. odstranil protiprávní stav). Před samotnou výpovědí by tak měl pronajímatel nájemce vyzvat k nápravě a poskytnout mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. Výpověď je možné následně podat až poté, co marně uplynula lhůta k nápravě.

Pronajímatel tak v první řadě musí zvážit, jaké intenzity dosahuje porušení povinnosti nájemce. V případě, že se jedná o porušení, které mu umožňuje vypovědět nájem bez výpovědní doby, je na místě zvážit, zda využije tuto možnost nebo zda raději nepoužije výpověd tříměsíční. V případě výpovědi bez výpovědní doby totiž má pronajímatel vždy povinnost umožnit nájemci nápravu (např. uhradit dlužné nájemné). Pokud tak nájemce skutečně učiní, není již výpověď možná. Pokud tak pronajímatel nechce dát nájemci příležitost k nápravě, protože třeba nevěří, že se situace nebude brzy opakovat, měl by raději zvolit výpověď tříměsíční.
ou lhůtu. Výpověď je možné následně podat až poté, co marně uplynula lhůta k nápravě.

Pronajímatel tak v první řadě musí zvážit, jaké intenzity dosahuje porušení povinnosti nájemce. V případě, že se jedná o porušení, které mu umožňuje vypovědět nájem bez výpovědní doby, je na místě zvážit, zda využije tuto možnost nebo zda raději nepoužije výpověd tříměsíční. V případě výpovědi bez výpovědní doby totiž má pronajímatel vždy povinnost umožnit nájemci nápravu (např. uhradit dlužné nájemné). Pokud tak nájemce skutečně učiní, není již výpověď možná. Pokud tak pronajímatel nechce dát nájemci příležitost k nápravě, protože třeba nevěří, že se situace nebude brzy opakovat, měl by raději zvolit výpověď tříměsíční.