Ke komu svěřit peníze do úschovy a kolik za to zaplatíte?

Pokud se rozhodnete např. v případě prodeje nemovitosti využít úschovu, máte několik možností. V praxi budete mít na výběr mezi úschovou u advokáta, notáře a v bance. Do našeho článku zařadíme i úschovu u realitní kanceláře, které klientům tuto službu rovněž často nabízejí. Jaké jsou mezi nimi rozdíly v bezpečnosti a kolik zaplatíte? Přečtěte si stručné srovnání, které jsme pro Vás připravili.

Ke komu svěřit peníze do úschovy a kolik za to zaplatíte?

Advokátní úschova – v praxi nejčastější typ úschovy peněz. Advokát je právníkem, který splnil podmínky stanovené zákonem pro výkon praxe advokáta a je členem České advokátní komory. Jeho činnost včetně poskytování úschov upravuje zákon o advokacii a také vnitřní předpisy advokátní komory. Každý advokát musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu.

Každá úschova je realizována prostřednictvím účtu úschov, což je zvláštní účet, který je oddělen od majetku advokáta. Nejde tak o jeho osobní nebo obchodní účet. To má zásadní význam, protože peníze na účtu nelze postihnout kvůli závazkům advokáta. Každá úschova má přidělen svůj samostatný účet, takže na něm nejsou prostředky nikoho jiného, což přispívá transparentnosti a bezpečnosti. Advokát má povinnost identifikovat bance vlastníka složených prostředků a rovněž registrovat jednotlivý případ v elektronické knize úschov, kterou vede ČAK.

Za hlavní výhodu lze považovat obecně flexibilitu, rychlost, možnost sjednání nejrůznějších podmínek v rámci smlouvy o úschově (např. kontrola Centrální evidence exekucí, insolvenčního rejstříku apod.), kdy jednáte přímo s advokátem nebo jeho zaměstnancem, který Vám většinou sám doporučí vhodné a bezpečné řešení, komunikace bývá v zásadě velice pružná a rychlá. Další výhodou bývá v zásadě cena. Advokát v tomto směru není omezen žádným předpisem, proto se v praxi sjednává nejčastěji smluvní odměna. Tím pádem Vám může advokát nabídnout podmínky, které budou výhodnější než u ostatních variant. Kupř. naše kancelář v zásadě zajišťuje advokátní úschovy za 3 – 5 tis. Kč.  Přidanou hodnotou advokátů nebo notářů je také možnost právních konzultací, mohou Vám sepsat nebo zkontrolovat samotnou kupní smlouvu, upozornit na případná rizika apod.

Notářská úschova – o notářské úschově se dá říci de facto to samé, co o úschově advokátní, samozřejmě s tím rozdílem, že službu poskytuje notář jako člen Notářské komory ČR. Veřejnost se často domnívá, že notář je svým způsobem státní úřad a že odpovědnost za notáře má stát, nicméně tomu tak není. Při poskytování služby notářské úschovy vystupuje notář ryze jako soukromá osoba, odpovídá tak svým klientům stejně jako advokát. Z hlediska bezpečnosti je na tom notářská úschova stejně jako úschova advokátní. Rovněž notář je povinně pojištěn a jednání s ním probíhá obdobným stylem jako s advokátem. Jako nevýhodu lze spatřovat způsob stanovení odměny, protože notář je povinen klientovi účtovat cenu určenou vyhláškou ministerstva, tzv. notářským tarifem. Např. odměna notáře v případě úschovy částky ve výši 3 mil. Kč činí 9.600,- Kč bez DPH. I kdyby Vám notář chtěl nabídnout nižší cenu, nesmí tak učinit. Je tak vyloučeno sjednání smluvní odměny. Při srovnání ceny tak lze většinou nalézt výhodnější variantu u advokátů, kteří jsou ochotni nabídnout cenu i podstatně nižší.

Bankovní úschova  – bankovní úschova je realizována prostřednictvím tzv. jistotních či vázaných účtů, což je služba, kterou nabízí velká část bank. Dlužno říci, že některé banky tuto službu nabízejí pouze v případě, že v souvislosti s koupí nemovitosti poskytují úvěr. Výhodu lze v zásadě spatřovat v důvěryhodnosti a zázemí jednotlivých bank. Bohužel jednání s bankami o podmínkách úschovy, řešení případných úprav, dodatků apod. je značně komplikované, zdlouhavé a nákladné. Smlouvy jsou připraveny především tak, aby vyhovovaly bankám. V praxi jsme zaznamenali případy, kdy smlouva předložená bankou obsahovala vysloveně nebezpečná ujednání. Spojit se s kompetentním pracovníkem banky, který má znalosti a oprávnění smlouvu upravit nebo změnu schválit, je obtížné, ne – li vyloučené. Úprava bývá navíc často zpoplatněna. Cena je většinou vyšší než v případě advokátních úschov.

Úschova u realitní kanceláře – úschovu nabízí velká většina realitních kanceláří. Bezpečnost těchto úschov je ale velice diskutabilní. Zásadní nevýhodou je skutečnost, že realitní kanceláře nejsou žádným způsobem regulovány a nemají ohledně úschov žádné povinnosti. Realitní kancelář nemusí být pojištěna pro případ škody. Častá praxe je taková, že realitka přijímá prostředky klientů na svůj obchodní účet, který současně využívá pro své podnikání a ze kterého hradí své závazky. Vaše peníze tak nebudou odděleny od majetku realitky, takže v případě exekuce na majetek realitní kanceláře budou postiženy i Vaše peníze. Vždy byste se měli také zajímat o to, s kým vlastně smlouvu uzavíráte. Mnohé realitní kanceláře se prezentují jako celosvětové sítě, nicméně protože jde o franšízové řetězce, budete často smlouvu uzavírat s držitelem franšízy, co může být s.r.o. bez majetku.